ഓശാന തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ 2024

സെൻറ് ജോർജ് മിഷൻ ഈസ്റ്റ് ഹാം ഓശാന തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ 1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) WhatsApp Image 2024-03-25 at 8.09.09 AM (1) WhatsApp Image 2024-03-25 at 8.09.09 AM (4) WhatsApp Image 2024-03-25 at 8.09.09 AM St_alphonsa st_thomas st_chavara st_Evuprasiamma...

Annual Retreat 2024

The yearly retreat lead by Fr. Bosco Njaliath at St. George Mission in East Ham was graced with the esteemed presence of His Excellency Mar Joseph Srampickal. Additionally, the occasion also included celebrations for Mother’s Day and the Feast of St....

St.Marys Thirunnal

ലണ്ടൻ ഈസ്റ്റ് ഹാം സെൻറ് ജോർജ് മിഷനിൽ പരിശുദ്ധ ജപമാല രാജ്ഞിയുടെ തിരുനാൾ ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഈസ്റ്റ് ഹാം ട്രിനിറ്റി ഹാളിൽ വച്ച് സൺഡേ സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷവും വിവിധ കലാപരിപാടികളും സ്നേഹവിരുന്നും...