കൊറോണ ചിന്തകൾ…..

കൊറോണ കൊണ്ടുവന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഓർമ്മകൾ മാത്രമല്ല, നല്ല ചില അനുഭവങ്ങളും ചിന്തകളും കൂടിയാണ്. സെൻട്രൽ പാർക്ക്, സെൻറ് മേരീസ് യൂണിറ്റ് വുമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ ചില കൊറോണ ചിന്തകൾ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *