മണ്ണിൽ പൊന്ന് വിളയിക്കുന്ന ലണ്ടൻ മലയാളികൾ

മണ്ണും കൃഷിയും മലയാളിക്കെന്നും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് .. കേരളമായാലും ലണ്ടനായാലും അവർക്കൊരുപോലെ തന്നെ.
മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കുന്ന, ജൈവ കൃഷിയിലൂടെ മാതൃകയാവുന്ന ലണ്ടൻ മലയാളികൾ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *